Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

BAHAMI-BodyCare

Meensesteenweg 444

8501 Bissegem

info@bahami-bodycare.be

0032/488.15.88.23

BE0727.662.821

Artikel 1: Algemene bepalingen

BAHAMI-BodyCare is de e-commerce website, deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de

producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die

geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een

bestelling via de webwinkel van BAHAMI-BodyCare moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk

aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van

alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens

wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BAHAMI-BodyCare aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de

Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De

bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de

prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is,

materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden

BAHAMI-BodyCare niet. BAHAMI-BodyCare is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden

informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BAHAMI-BodyCare is in geen geval

aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of

leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of

ingetrokken door BAHAMI-BodyCare. BAHAMI-BodyCare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het

niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder

voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Hoe een bestelling plaatsen?

-U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.

-Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op 'Winkelmandje' en doorloopt u onderstaande

stappen in het bestel- en betaalproces:

-Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.

-Kies de leveringswijze: thuis, bij familie of vrienden, op uw werk, ...

-Selecteer de gewenste betalingswijze.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

via kredietkaart

via bankkaart

-Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.

-Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.

BAHAMI-BodyCare is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de

Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland op het door de klant opgegeven

adres of door ophaling in één van onze winkels naar keuze.

BAHAMI-BodyCare streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen. Deze

leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden

gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

De levering gebeurt door bpost, DHL of dpd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de

woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Leveringsvoorwaarden:

-De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

-Er wordt enkel geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Leveringen gebeuren op werkdagen

-De zendingen worden met bpost, DHL of dpd geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel

aangegeven

-Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming

bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan BAHAMI-BodyCare.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem

aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het

risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de

opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de BAHAMI-BodyCare was

geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve

eigendom van BAHAMI-BodyCare.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BAHAMI-BodyCare te

wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument

artikelen online aankopen bij BAHAMI-BodyCare.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de

overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant

aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BAHAMI-BodyCare

(info@bahami-bodycare.be, 0032/488.15.88.23, Meensesteenweg 444, 8501 Bissegem) via een ondubbelzinnige

verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de

overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier

voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van

het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag

waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BAHAMI-Bodyare heeft

meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BAHAMI-BodyCare (Meensesteenweg 444, 8501 Bissegem) De

Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten

worden geraamd op een maximum van ongeveer 6 EUR voor Belgie .

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt

BAHA-skincare zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te

eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de

goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de

goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,

gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal BAHAMI-BodyCare alle tot op dat moment van de

Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen

maximum 14 kalenderdagen nadat BAHAMI-BodyCare op de hoogte is gesteld van de beslissing van

de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BAHAMI-BodyCare

wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft

aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan

de door BAHAMI-BodyCare geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

BAHAMI-BodyCare betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de

oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in

ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BAHAMI-BodyCare geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen

van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

producten;

overeenkomsten waarbij de Klant BAHAMI-BodyCare specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar

dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde

computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een

abonnement op dergelijke publicaties;

de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de

verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de

werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen

invloed heeft;

overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,

autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de

overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is

begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend

dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop

van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf

de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten

onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten

wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant

contact op te nemen met de BAHAMI-BodyCare klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te

bezorgen aan BAHAMI-BodyCare.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BAHAMI-BodyCare zo snel mogelijk inlichten. In ieder

geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te

worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge

van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het

ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of

wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect

gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,

desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door

de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van BAHAMI-BodyCare is bereikbaar op het telefoonnummer +32/488.15.88.23, via email op info@bahami-bodycare.be of per post op het volgende adres Meensesteenweg 444, 8501 Bissegem.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BAHAMI-BodyCare beschikt, is de Klant

ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder

aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is

de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10

procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt BAHAMI-BodyCare zich het recht voor de niet (volledig)

betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BAHAMI-BodyCare respecteert de Belgische wet van 8

december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de

persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het

verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en het versturen van direct

marketing., in de zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om onze klanten op de hoogte te

houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits

bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende

aanvraag aan BAHAMI-BodyCare( Meensesteenweg 444, 8501 Bissegem) gratis de schriftelijke mededeling

bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die

onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het

gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot

BAHAMI-BodyCare, Meensesteenweg 444, 8501 Bissegem.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of

verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn

logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,

BAHAMI-BodyCare heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

BAHAMI-BodyCare houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke

pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail

info@bahami-bodycare.be of telefonisch 0032/488.15.88.23

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of

op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet

worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde

schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het

gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die

cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. 2 soorten

cookies:

• Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de

ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website

niet meer opnieuw in te geven.

• Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te

verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid

in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij

verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins

persoonlijk geanalyseerd.

Jouw toestemming Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze

website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw

browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het

plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te

blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Indien u uw

toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een

waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw

harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen

verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op

geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen

aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door BAHAMI-BodyCare om één van de in deze

Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit

gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten

aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt,

en de algemene verkoopsvoorwaarden van BAHAMI-BoduCare. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren

onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal

privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De

Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

BAHAMI-BodyCare heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit

reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om

klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Bijlage : Formulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt

herroepen.

Aan BAHAMI-BodyCare

Meensesteenweg 444

8501 Bissegem

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.